Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten/offertes van Bijscholing Gezondheidszorg, Pluimzeggekreek 6, 2353JN LEIDERDORP

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 28113012

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

Bijscholing Gezondheidszorg biedt scholingen aan waar direct voor ingeschreven kan worden. Na betaling is de plaatsing definitief. Organisaties tekenen de offerte waarin afspraken zijn opgenomen hoe de scholing wordt uitgevoerd. Na tekenen van de offerte zijn deze afspraken definitief.

Artikel 3 – Annulering door de deelnemer/organisatie

De deelnemer heeft het wettelijke recht om deelname aan een bijscholing te annuleren binnen 2 weken na de aanmelding/acceptatie door organisatie. Het recht om te annuleren vervalt wanneer de annulering 2 weken voor aanvang van de bij- nascholing plaatsvindt. Voor organisaties zijn dezelfde voorwaarden van kracht tenzij in de offerte anders overeengekomen.

Artikel 4 - Annulering of wijziging door Bijscholing Gezondheidszorg

Bij overmacht is Bijscholing Gezondheidszorg gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijd en de locatie van een bijscholing te wijzigen.

Artikel 5 – Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. In de offerte voor organisaties wordt opgenomen dat zonder tegenbericht de naam en de werkzaamheden voor de organisatie benoemd mogen worden als referentie.

Artikel 6 – Prijzen

De prijzen van scholingen zijn in euro's en zijn vrijgesteld van Btw.

Voor lesmateriaal is er wel BTW plicht namelijk 6%. Alle prijzen voor lesmateriaal worden inclusief BTW berekend.

Artikel 7 – Betaling

De opdrachtgever / deelnemer is gehouden de factuur te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders in de offerte overeengekomen.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

Het auteursrecht, merkrecht, en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de bijscholing en op alle in verband daarmee uitgegeven folders, berusten uitsluitend bij Bijscholing Gezondheidszorg.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Bijscholing Gezondheidszorg houdt zich aan goed werkgeverschap om de scholingen adequaat uit te voeren. Bijscholing Gezondheidszorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Bijscholing Gezondheidszorg verkregen informatie.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Alle scholingen worden met de deelnemers geëvalueerd. Deze evaluatie wordt met de opdrachtgever besproken.Indien een scholing anders is uitgevoerd dan afgesproken legt u de klacht neer bij Bijscholing Gezondheidszorg. In overleg zal er gekeken worden naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.Na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt binnen 14 dagen actie ondernomen.